نقد کتاب با حضور مدیرکل ارشاد استان آذربایجان غربی

نقد کتاب با حضور مدیرکل ارشاد استان آذربایجان غربی جناب آقای کریمی

و اعضای موسسه حقوقی حکیم صدرا