دیدار با فرماندهان ناجا

دیدار اعضای هیئت مدیره موسسه حقوقی بین المللی صدرا و مدیران ارشد محموعه عظیم مارال صنعت با فرماندهان ناجا در هفته نیروی انتظامی