جلسه هم اندیشی و تجلیل از کارکنان و کارآموزان موسسه