دیدار اعضای هیئت مدیره شرکت مارال صنعت با مدیریت شرکت دارو پخش استان