نشست با فرماندهی و عواملین یگان ویژه پاسداران ناجا