مشاوره

مشاوره

این مؤسسه آمادگی دارد در حوزه های مشروحه زیر در دعاوی و قراردادهای خارجی به شما مشاوره دهد:

سرمایه گذاری

دعاوی در دادگاه ها و دیوان های داوری

مذاکره

مصالحه و توافق های اصلاحی و سایر موافقت نامه ها

مراجع رسیدگی

مراجع رسیدگی

این مؤسسه آماده است در مراجع قضائی یا داوری خارجی و بین المللی بشرح زیر از جانب موکلین خود اقدام نماید:

دادگاه های خارجی

دادگاه های بین المللی

سازمانهای داوری (LCIA+ICC و غیر آن)

داوریهای موردی

داوریهای بین دولتین

کنفرانس ها و سیمینار

کنفرانس‌ها و سمینارها

این مؤسسه اماده است تا از طرف موکلین خود در کنفرانسها و سمینارهای خارجی و بین المللی زبانهای اصلی از جانب موکلین خود اعم از دولتی و غیر آن شرکت نماید:

تشکیل و اداره کنفرانس ها و سمینارهای حقوقی

شرکت در کنفرانس و سمینارها به نمایندگی از موکل

داوری

مراجع رسیدگی

این مؤسسه آماده است در مراجع قضائی یا داوری خارجی و بین المللی بشرح زیر از جانب موکلین خود اقدام نماید:

دادگاه های خارجی

دادگاه های بین المللی

سازمانهای داوری (LCIA+ICC و غیر آن)

داوریهای موردی

داوریهای بین دولتین