سرقت

لفظ سرقت از ماده «سَرَقَ» به معنای «دزدیدن» است. و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه‌گوش کردن،

لفظ سرقت از ماده «سَرَقَ» به معنای «دزدیدن» است. و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه‌گوش کردن، از همین کلمه ساخته شده است. سرقت در اصطلاح حقوق جزا در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی سرقت چنین تعریف شده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی». توضیح این تعریف تنها شامل سرقت حدی می‌شود، اما اگر به جای قید «به طور پنهانی» از قید «به طور متقلبانه» استفاده شود شامل سرقت حدی و تعزیری می‌شود که در این صورت سرقت یعنی «ربودن مال منقول متعلق به دیگری به طور متقلبانه» در فقه، تعریف مشخص از سرقت ارائه نشده است، ولی شرایط وجوب و اجرای حد سرقت بیان گردیده.

انواع سرقت

سرقت بر حسب نوع و میزان کیفر به سرقت مستوجب حد و سرقت‌های مستلزم تعزیر قابل تقسیم است.
سرقت مستوجب حد: سرقت در صورتی موجب ثبوت حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات  ذکر شده در ماده ۱۹۷ ق.م باشد و الا، سرقت مستوجب تعزیر می‌باشد.

عنصر قانونی جرم سرقت

عنصر قانونی جرم سرقت که شامل چندین ماده قانونی است که ذکر خواهد شد:

 • الف ) مواد ۱۸۵ و ۱۹۷ تا ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی جرم سرقت حدی می‌باشد.
 • ب) مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ق.م.ا و نیز مواد ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۵۹، ۶۸۳ و ۶۸۴ ق.م.
 • ج) مواد ۸۸ تا ۹۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
 • د) ماده واحده لایحه قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب ۱۳۳۳
 • هـ) ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانکها و صرافی‌ها مصوب دی ماه ۱۳۳۸
 • ز) قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵٫ همه موارد فوق جز بند الف، عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری می‌باشد.

عنصر مادی جرم سرقت

عنصر مادی جرم سرقت را فعل مادی مثبت تشکیل داده که معادل قاپیدن، کش رفتن، برداشتن، گرفتن و مانند اینهاست. چهار رکن در عنصر مادی بزه سرقت وجود دارد
رکن اول: ربودن رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست. ربودن عملی متقلبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌‌اش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر و نتیجه‌‌اش خارج نمودن مال از حیطه مالکانه صاحب مال باشد.

بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می‌کند. لازمۀ ربودن این است که شخص سارق مخفیانه یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال بدون توجه و بر خلاف میل و رضایت او مبادرت به تصرف مال دیگری نماید.

نکته:

بنظر می‌رسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسیکه با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته می‌گریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار می‌کند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می‌شود. در هر حال فقدان این جزء (ربودن) مانع تحقق جرم سرقت است، لذا اگر شخصی از روی علم چیزی را به دیگری بدهد و دیگری آنرا با قصد تصرف تملک کند، به فرض اینکه تحویل دهنده نیز به طور واقعی اشتباه کرده باشد، عمل ربودن تحقق نیافته است.

رکن دوم مال

موضوع سرقت باید مال باشد. مال به چیزی می‌گویند که دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلا باشد، مال قابل ربایش موضوع ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غیر منقول ذاتی را نمی‌توان به سرقت برد و گرنه آنچه در حقوق مدنی در حکم مال غیر منقولند (غیر منقول تبعی) قابل سرقت است. نکته دیگر اینکه موضوع مال مورد سرقت عین مال است نه حقوق و منافع موجود در آن. بنابراین برای مثال سرقتهای ادبی تنها از نظر لفظ با سرقت مورد بحث ما مشابهت دارند ولی جرم جداگانه‌ای محسوب می‌گردند. همین طور حق حبس یا منفعت یا طلب نیز قابل دزدیده شدن نمی‌باشد. چیزهایی مثل هوا، حشرات یا غذاهای فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالای با ارزش دیگری شناخته نمی‌شوند جز در شرایط استثنائی (مثلا در مورد هوای موجود در محفظ اکسیژن غواص) مال محسوب نشده و در نتیجه ربایش آن سرقت نخواهد بود. از سوی دیگر کالاهائی همچون آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران ذاتاً فاقد ارزش می‌باشند مال محسوب نشده و بنابراین ربایش آنها، جز در موارد استثنائی (مثل اینکه غیر مسلمانی از غیر مسلمان دیگر خمر بر باید یا اینکه استفاده مشروع استثنائی از آنها قابل تصور باشد) سرقت محسوب نمی‌گردد. انسان هم نمی‌تواند موضوع جرم سرقت باشد چون مال محسوب نمی‌شود.

تذکر

برخی حقوق‌دانان معتقدند با توجه به اینکه تعریف مال برخی از اشیائی که سرقت در آن محقق است را در بر نمی‌گیرد (مانند سرقت یک عکس خانوادگی که برای صاحب آن دارای ارزش است) نبایستی موضوع سرقت را به مال محدود کرد بلکه بایستی به جای مال، شی را استفاده کرد که در اینصورت شی مال را هم در بر می‌گیرد.

رکن سوم تعلق به غیر

برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.

منظور از تعلق مال به غیر، تعلق «عین» آن به دیگری است. بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد، سرقت محقق نخواهد شد، حتی اگر یک شخص دیگر حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد. بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی‌شود. در مورد اجاره، منفعت آتی مال مورد اجاره هنوز موجود نمی‌باشد تا بتوان مورد سرقت قرار گیرد. سرقت مال مشاع نیز، سرقت محسوب نمی‌شود. در این خصوص دو نظریه متضاد توسط حقوق‌دانان اتخاذ شده. به نظر برخی، چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء می‌باشد، آنرا نمی‌توان نسبت به هر یک از شرکاء به مفهوم واقعی کلمه «مال غیر» نامید در نتیجه جرائم علیه اموال توسط یکی از شرکا در مال مشاع قابل تصور نیست. به موجب نظر مخالف تنها در صورتی می‌توان کسی را از ارتکاب جرائم علیه اموال مبری داشت که وی مالک مال باشد و چون همه شرکاء در تمامی اجزا مال مشاع شریک می‌باشند نمی‌توان آنرا مال هر یک از شرکا دانست. نتیجه این نظر آن می‌شود که رفتار مجرمانه هر یک از شرکا در مال مشاع جرم محسوب شده و حسب مورد موجب تحقق یکی از جرائم علیه اموال می‌گردد  اگر از دید صرفا حقوقی به موضوع بنگریم باید نظر اول را در کلیه جرائم علیه اموال (بجز تخریب که در مورد آن رای وحدت رویه داریم) ترجیح دهیم زیرا در حالت تردید بین دو استدلال که از حیث قوت و ضعف مساوی باشند باید قدر متقین و نظر و استدلالی را پذیرفت که نتیجه آن بیشتر به نفع متهم تمام می‌شود و آن نظر اول است که از دایره شمول این گونه جرائم می‌کاهد.

رکن چهارم به طور پنهانی بودن

پنهانی بودن ربایش فقط مربوط به سرقت حدی است و در سرقت تعزیری این شرط به صورت «عدم رضایت» ظاهر می‌شود که این عدم رضایت غالباً به صورت عدم آگاهی و دور از چشم متصرف رخ می‌دهد اما عدم رضایت منحصر به مخفیانه بودن نیست. منظور از این قید آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند، بلکه منظور از آن توسل سارق به پنهان کاری است. منظور از «ربودن پنهان» ربودنی است که با پنهان کردن و به طور خفیه انجام گیرد نه در منظور عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین، چنین ربایش را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهدساخت.
منظور از تلاش سارق برای پنهان کاری سعی در جهت پنهان ماندن «عمل ربایش» است و نه پنهان ماندن «هویت سارق» بنابراین عمل سارق نقابداری که در روز روشن در مقابل چشم همه به بانکی حمله می‌کند یک عمل مخفیانه و پنهانی نیست هر چند که با گذشتن نقاب سعی در پنهان داشتن هویت خود کرده است.

عنصر معنوی سرقت

 • الف) سوء نیت عام: جرم سرقت یک جرم قصدی است، یعنی تحقق آن نیاز به سوء نیت عام دارد که همان قصد ربودن است.
 • ب) سوء نیت خاص: قصد بردن مال یا خارج کردن آن از تصرف مالباخته و تملک آن.
 • ج) علم به تعلق مال به غیر: همان طور که تعلق حال به غیر عنصر مشترک رکن مادی کلیه جرائم علیه اموال است، علم به تعلق مال به غیر در حین انجام عمل نیز عنصر مشترک رکن معنوی کلیه جرائم علیه اموال است.
 • د) علم به حرمت عمل: بند ۶ ماده ۱۹۸ ق.م.ا «سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن مال حرام است.»

تعاریف ومصادیق مربوط به سرقت اعم از عادی و مسلحانه

 1. سرقت : ربودن مال و اشیاء منقول غیر , بدون رضای او و برخلاف حق است -لنگرودی – ترمینولوژی حقوق.
 2. سرقت یا دزدی آن است كه شخص بالغ و عاقلی مال متعلق به دیگری را كه در جای محفوظ نگهداری می شود و بدون اطلاع صاحب آن ببرد -تحریرالوسیله ج۱ص۴۸۲
 3. سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی -ماده ۱۹۷ ق م ا .
 4. سرقت عبارت است از اینكه انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید .
 5. سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه یا مخفیانه مال منقول متعلق به دیگری حقوق جزای اختصاصی – دكترولیدی
 6. سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه شیء منقول متعلق به دیگری -حقوق جزای اختصاصی – دكتر پا
 7. سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر .
 8. سرقت مستوجب حد : سرقت مستوجب حد عملی ارادی و عمدی شخص غیر از پذر صاحب مال در غیر سال قحطی در ربودن مخفیانه معادل ۵/۴ نخود طلای مسكوك از مال دیگری توام با هتك حرز (حقوق جزای اختصاصی – دكترشامبیاتی
 9. تعریف اجرایی و عملیاتی : سرقت بطور كلی عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی و یا آشكار با سوء استفاده از غفلت و عدم آگاهی و هوشیاری لازم صاحب مال یا با زور و خشونت .
 10. سرقت عبارت است از اینكه كسی چیزی را بدون اجازه صاحب آن بردارد یا برداشتن چیزی از دیگران بدون اطلاع و رضایت صاحبان آنها .

برداشتن مال دیگری به صورت پنهانی و دور از چشم صاحب آن .

ربودن مال غیر به صورت پنهانی و قصد تملك

 • ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی : سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی .
 • سرقت عادی : سارق بدون توسل به زور شیئی را می رباید .
 • سرقت جبری : یالص كه با توسل به زور و ارعاب و تهاجم بطور فردی یا دسته جمعی موجب سرقت می شوند.
 • سرقت مسلحانه : سرقتی است كه با تهدید سلاح گرم توام است .
 • کلمه سارق (عربی) صفت فاعلی به معنی دزد .
 • دزد : از ریشه زبان پهلوی , مصدر آن دزدیدن است .
 • سارقه : صفت فاعلی به معنی دزد زن .
 • راهزن (راهبند) : دزدی كه در بیابان و میان راه جلوی مردم را بگیرد و اموال آنها را ببرد .
 • راهگر : عمل راهزنی – دزدی و غارت اموال مسافران در راهها .
 • قطاع الطریق : قطاع یعنی بسیار برنده و قطع كننده جمع قاطع است (عربی)
 • کلمه لص : به معنی دزد (عربی) لصوص جمع آن است

جرایم مسلحانه بویژه سرقتهای مسلحانه جبری , راهزنی , اخاذی توام با تهدید سلاح گرم یا سرد كه گاهاً منجر به ضرب و جرح و قتل نیز  می گردد ، اثرات منفی بر امنیت جامعه گذاشته و باعث احساس عدم امنیت جانی و مالی ، هراس و تشویش اذهان و نارضایتی آحاد جامعه می گردد ،  به تبع آن سلب اعتماد از توان دستگاههای برقرارکننده نظم و امنیت همچون قوه قضائیه نیروی انتظامی را به دنبال خواهد داشت .
از آنجائیكه در ایران اسلامی می بایستی كلیه آحاد جامعه از امنیت مطلوب برخوردار باشند تا در سایه آن بتوانند به زندگی عادی خود ادامه دهند  و  دولت نیز قادر باشد برنامه های سازندگی را در تمامی مراحل به اجرا بگذارد  .  باید توجه داشت امروزه  پلیس به تنهائی در جامعه  مسئول و جوابگوی  مشکلات ناشی از کجروی ، جرائم و نا امنی  نیست  لذا بر مسئولین و ارگانها واجب است با همیاری و همكاری طرحها و برنامه های اساسی و ویژه ای را در كوتاه مدت و بلند مدت در جهت ریشه یابی و ازبین بردن علل و عوامل جرم تهیه واجرا نمایند/

هشدارهای انتظامی جهت آگاه سازی مردم در نحوه فروش خودروهای تصادفی

 1. برابر مقرارت فروش خودروهای تصادفی و فرسوده ای که غیر قابل بازسازی بوده و از حیز انتفاع ساقط گردیده اند به اوراقچیان باید با مجوز اوراقی صادره از راهنمایی و رانندگی صورت گیرد.
 2. سارقین با استفاده از اسناد و پلاک خودروهای تصادفی بر روی خودروهای مسروقه و به کارگیری شیوه فنی در تغییر مشخصات خودروهای مسروقه به راحتی اقدام به فروش آن می نمایند.
 3. آیا می دانید سارقین و عاملین جرایم سرقت خودرو همانند کرکس به دنبال یافتن طعمه خود ( خودروهای تصادفی۹ می باشند ت ااز اسناد و پلاک آنها بر روی خودروهای مسروقه استفاده کنند.
 4. آیا فکر کرده اید خریداران خودروهای تصادفی با خرید خودرو تصادفی و فرسوده شما چه اهدافی را دنبال می کنند؟
 5. آیا می دانید با فروش خودرو تصادفی خود به افراد ناباب زمینه سرقت یک دستگاه خودرو همانند خودرو خود را فراهم می نمایید؟
 6. آیا می دانید ۹۰ % خودروهای مسروقه ۲۰ سال اخیر که کشف نگردیده اند با استفاده از اسناد و پلاک
  خودروهای تصادفی سند نمره شده اند؟
  سارقین و عاملین جرم جهت خرید خودروهای تصادفی ممکن است با پیشنهاد مبالغ اغواکننده درصدد جلب موافقت شما در فروش خودرو تصادفی خود به آنان باشید.
  لذا هوشیارانه مراقب باشید اغفال اینگونه افراد نشوید.
 7. عاملین جرایم سرقت خودرو حتی ممکن است از طریق درج آگهی در جراید در پی خرید خودروهای تصادفی باشند.
 8. همکاری شما با نیروی انتظامی در زمینه پیشگیری از سرقت خودرو و ایجاد جامعه ای توام با امنیت و آسایش برای هموطنان عزیز موثر خواهد بود

شگرد سارقین تحت عنوان مامور

اینگونه سارقین معمولاً با استفاه از خودروهای مدل بالا با رنگ شخصی ( پیکان، پژو و پراید) و همراه داشتن شیء شبیه بی سیم و سلاح تقلبی و ارائه کارت شناسایی جعلی تحت عنوان مامورین ( ناجا، مبارزه با مواد مخدر، آگاهی، اطلاعات و دادستانی) پس از شناسایی سوژه مورد نظر که غالباً از داخل بانکها و یا طلافروشی ها و مراکز معاملات تجاری، خرج می شوند و یا از مسافرین هتل های اتباع خارجی و … می باشند انتخاب نموده و با مراجعه به آنان تحت عنوان مظنونیت و یا اینکه وجوهات آنان مربوط به معاملات مواد مخدر و … می باشد اقدام به بازرسی بدنی، بررسی مدارک، وجوهات همراه و … می نمایند و با ترساندن فرد از برخوردهای بعدی او را مجاب به تسلیم نموده و سپس در فرصتی مناسب اقدام به ربایش وجوه و اشیاء قیمتی آنان می نمایند. در برخی موارد نیز پس از بازرسی به سوژه اعلام رفع ظن نموده و از محل دور می شوند اما فرد پس از گذشت مدتی با کنترل محتویات جیب خود ناگهان متوجه سرقت توسط این قبیل سارقین می شود. بعضاً یکی از همدستان سارقین در داخل بانک هنگام دریافت تراول چک توسط سوژه، ضمن به خاطر سپردن شماره های سریال و مشخشصات اسمی فرد، در طول مسیر متوقف و با تطبیق شماره تراول چک سوژه با شماره هایی که از قبل تهیه کرده مدعی مسروقه بودن آن می گردند. در بعضی موارد نیز سارقین پس از سوار کردن سوژه به خودروی مربوط به خودشان در مقابل اداراتی چون دادگستری، آگاهی و … متوقف و یکی از آنان به عنوان تعیین تکلیف و کسب دستور رئیس وارد اماکن مذکور شده و پس از برگشت مدعی می شود که باید سوژه به محل دیگری انتقال یابد و سپس با توجه به اغواء سوژه او را به محل دیگر منتقل و اقدام به ربایش وجوه نقدی و اشیاء قیمتی شخص می نمایند.

توجه:

 1. اکثر سارقینی که تحت عنوان مامور مبادرت به سرقت به عنف و زورگیری یا اخاذی می نمایند طعمه خود را در مسیر بانک تا مقصد به دام می اندازند.
 2. چنانچه قصد اخذ وجوهات با مبالغ هنگفت از بانک دارید سعی نمایید فرد دیگری را هم همراه داشته باشید.
 3. از به نمایش گذاشتن وجوهات نقدی و چک پول پس از دریافت از بانک حتی در پشت باجه خودداری نمایید.
 4. از شمارش وجوهات و چک پول ها در خارج از بانک خودداری نمایید.
 5. به هنگام خرید تمامی وجوهات و چک پول های خود را در معرض دید افراد غیر قرار ندهید
 6. مواظب افرادی که تحت عنوان مامور به شما مراجعه می کنند، باشید.
 7. افرادی که با لباس غیر انتظامی و اتومبیل شخصی مدل بالا تحت عنوان مامور به شما مراجعه می کنند و قصد بازرسی بدنی شما را دارند از آنان کارت شناسایی خواسته و با تماس با پلیس ۱۱۰ و در حضور مامورین با لباس و اتومبیل انتظامی احراز هویت نمایید.
 8. در صورت مراجعه افرادی که خود را مامور معرفی می نمایند از در اختیار قرار دادن وجوهات و چک پول های خود به آنان خودداری نمایید.
 9. سعی نمایید از عابرین برای نظارت برعملکرد کسانی که خود را به شما مامور معرفی می کنند تا حضور مامورین ۱۱۰ استمداد بطلبید.سعی نمایید شماره اتومبیل و مشخصات ظاهری افراد و اسامی که با ارائه کارت شناسایی ( احتمالاً جعلی) خود را معرفی می نمایند را، به خاطر بسپارید و در صورت امکان یادداشت کنید.
 10. از سوار شدن در خودروهای افراد ناشناس که خود را به شما مامور معرفی نموده و قصد سوارکردن شما را دارند تا حضور مامورین پلیس ۱۱۰ خودداری نمایید.

اطلاعیه در خصوص سرقت ناشی از مسمومیت غذایی

با توجه به فرارسیدن تعطیلات نوروزی و افزایش حجم مسافرت ها در سطح کشور و احتمال سرقت وجوه نقدی و اشیاء قیمتی مسافرین توسط سارقین با استفاده از شگردهای جدید، توجه هموطنان را به این نکته جلب می کنیم که از جمله این سرقت ها استفاده از مواد خوراکی و نوشیدنی مسموم و بیهوش کننده می باشد که ابتدا با طرح دوستی با افراد در داخل اتوبوس ها و کوپه های قطار و یا مراکز تفریحی و سیاحتی و با تعارف نمودن مواد خوراکی و نوشیدنی آلوده به مواد بیهوش کننده وجوه، طلاجات و سایر اشیاء گرانبهای آنان را سرقت نموده و متواری می گردند، لذا لازم است هموطنان عزیز در طول مسافرت از قبول هر گونه مواد خوراکی و نوشیدنی از افراد غریبه و افرادی که طرح دوستی با شما را برقرار نموده اند، جداً خودداری نموده و در صورت برخورد با موارد مشکوک مراتب را سریعاً به مامورین پلیس اطلاع دهند.
سرقت یکی از ناهنجاری هایی است که از زمان های گذشته تاکنون وجود داشته و این در حالی است که تنها شیوه و شگرد سارقان تغییر کرده است.

وظایف اداره کل مبارزه با سرقت

این اداره کل ، هدایت ستادی واحدهای رسیدگی کننده به سرقت را در سراسر کشور برعهده دارد و بیشترین وظیفه این اداره کل ، هدایت ستادی واحدهای اجرایی مبارزه با سرقت در سراسر کشور و نیز تجزیه و تحلیل آمار، اعلام نتایج آن به شهرستان ها در خصوص ازدیاد یا کاهش کشف سرقت و تذکر دادن آن براساس تجزیه و تحلیل است.
صدور بخشنامه، دستورالعمل و ارایه راهکارهای جدید در ارتباط با شیوه های جدید کشف سرقت از دیگر وظایف این اداره کل است.
هدایت واحدهای عمل کننده در امورمبارزه با سرقت وسایل نقلیه به خصوص خودرو را به عنوان شاخص ترین کار اداره کل مبارزه با سرقت و در این زمینه هماهنگی و تعامل وسیعی بین چند استان کشور برای کشف سرقت و دستگیری سارقان صورت می گیرد.

میزان سرقت در ایران و مقایسه آن با آمار جهانی

درصد سرقت در ایران نسبت به سایر کشورها خیلی کمتر است براساس آمار موجود تاکنون ۲۸ نوع سرقت نظیر خودرو، منزل، موتورسیکلت، جیب بری، کیف زنی، سرقت به عنف، سرقت مسلحانه، سرقت اماکن و … وجود دارد.
پارکینگ های طبقاتی تاثیری در کاهش وقوع سرقت خودرو نداشته است.

وفور موتورسیکلت در جامعه، عدم رعایت اقدامات ایمنی برای حفظ و نگهداری موتورسیکلت از سوی صاحبان این وسیله نقلیه ، باعث شده است تا سرقت موتورسیکلت بیشترین آمار سرقت را در کشور به خود اختصاص دهد.
افزایش خودرو، عدم نصب سیستم ایمنی بر روی خودرو، رها کردن خودرو روشن بدون سرنشین در خیابان و در بیرون پارکینگ، از مهمترین عوامل سرقت این وسیله نقلیه به شمار می رود.
کارآگاهان زمانی که وارد صحنه جرم یا سرقت می شود با توجه به مدارک، دلایل، قرائن و شواهدی که در صحنه جرم وجود دارد، تحقیقات خود را آغاز می کند و با توجه به یافته هایی که از صحنه جرم به دست می آورند ، به دنبال مجرم رفته و با اقدامات فنی – پلیسی موفق می شوند، سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

بیشترین سرقت ها در جایی رخ می دهد که مردم از اموال خود کمتر مراقبت و محافظت می کنند.

سارقان زن

زنان سارق به تنهایی در زمینه جیب بری در اتوبوس ها، مراکز تفریحی، بازار، بازراچه ها، ایستگاه های مترو و … فعالیت می کنند.
دو درصد سارقان زن هستند و گاهی اوقات از زنان در زمینه سرقت از منزل به عنوان مراقب استفاده می شود.

سارقان در قالب فروشندگان اشیای عتیقه

اخیراً باندهای سازمان یافته ای به شناسایی افراد علاقه مند به خرید و معامله اشیای عتیقه و نفیس در استان های کشور اقدام می کنند و با این بهانه به سرقت اموال آنها می پردازند.
کلاهبرداران با نشان دادن اشیای عتیقه که اغلب تقلبی است، خریداران را به انجام معامله ترغیب و سپس با ترتیب دادن معاملات صوری ، آنها را به محل های خلوت کشانده و با ترفندهای فریبکارانه نظیر خوراندن داروی بیهوشی و یا ضرب و شتم، وجوه همراه آنها را به سرقت می برند. مالباختگان در بیشتر موارد به دلیل غیرقانونی بودن این معاملات از شکایت علیه سارقان به پلیس خودداری می کنند.
با توجه به وقایع رخ داده ، چنانچه در معرض این پیشنهادات واقع شدید از ورود به این گونه معاملات غیر قانونی که در آن علاوه بر زیان های مالی، بیم خطرات جانی نیز متصور است، به طور جدی خودداری کرده و مراتب را سریعا از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهید.

مامور نماها

گاهی مشاهده شده که افرادی تحت عنوان مامور در جلوی بانک ها، مراکز خرید و فروش خودرو، بنگاه های معاملات ملکی، دفاتر ثبت و اسناد و … پرسه می زنند و افرادی را که حامل پول نقد و تراول چک هستند، تعقیب و در محل های خلوت آنها را متوقف می کنند و حین بازرسی از آنها، پول یا تراول چک هایشان را سرقت و از صحنه متواری می شوند.
، مامورنماها در اغلب موارد طعمه های خود را به حمل مواد مخدر متهم می کنند، شهروندان هنگامی که حامل وجه نقد هستند، در صورت مراجعه افرادی با لباس شخصی به آنها که قصد دارند با نشان دادن وسیله ای شبیه بی سیم، آنها را مورد بازرسی بدنی قرار دهند، از مردم کمک بخواهند و یا اینکه سریع پلیس ۱۱۰ را در جریان قرار داده و درخواست کمک کنند تا پلیس اصالت فرد را بررسی کند.
سرقت توسط مامورنماها افزایش نیافته است ، ولی نیاز است مردم با آگاهی جلوی این کار را بگیرند.
مردم به هنگام برخورد با پلیس نباید ترس و ارعابی داشته باشند، شهروندان هنگام رویارویی با پلیس یا مامورنماها، کارت شناسایی آنها را گرفته و با دقت بخوانند و همچنین توجه داشته باشند که وسیله نقلیه آنها باید دارای آرم باشد.

سرقت از منزل

هنگام مسافرت ، خانه های خود را به افراد امین جهت سرکشی بسپارید و یا اینکه در صورت امکان شب ها فردی را برای حضور در خانه معین کنید.
استفاده از چراغ های اتوماتیک و دارای تایمر در کاهش سرقت از منزل موثراست.

سرقت از کودکان

برخورد شدید قوه قضاییه با سارقان طلاجات کودکان باعث گردیده در سال جاری سرقت از کودکان به خصوص دختربچه ها کاهش پیدا کند.
رها کردن دختربچه ها همراه با طلا و جواهرات در خیابان برای سارقان ایجاد انگیزه می کند، شهروندان باید از این کار خودداری کنند و به سر و دست کودکان خود طلا و جواهر آویزان نکنند.

سرقت از طریق مسمومیت

سارقان با مسافران داخل اتوبوس، ترمینال های مسافربری، قطار و… طرح دوستی می ریزند و سپس به آنها شیرینی و آبمیوه آغشته به داروهای خواب آور و مسموم تعارف می کنند و پس از بیهوش کردن مسافران، اموال آنها را به سرقت می برند. مسافران و افرادی که به تنهایی مسافرت می کنند از پذیرفتن خوراکی و نوشیدنی و میوه از افراد ناشناس جدا خودداری کنند.

سرقت از شبکه های برق

سرقت از شبکه های برق در اماکنی نظیر باغات، محل های کم تردد، مناطق ویلایی و شبکه های برق صورت می گیرد.
طی هماهنگی هایی که بین حراست وزارت نیرو و اداره کل مبارزه با سرقت ناجا صورت گرفته است، سرقت کابل های برق در سطح کشور رو به کاهش است.

سرقت از بانک

استفاده از ماموران انتظامی و سیستم های الکترونیکی بهترین راه پیشگیری از وقوع سرقت از بانک ها به شمار می آید.
سرقت از بانک ها در ایران نسبت به سایر کشورها طی سال های گذشته کاهش چشمگیری یافته است.
معاونت انتظامی استان های سراسر کشور با هماهنگی فرمانداران هر ساله از کلیه بانک های سراسر کشور بازدید کرده و در خصوص برطرف کردن نقاط ضعف آنها به مسوولان آنها تذکر می دهند. سپس نقاط ضعف بانک ها به استان ها و اداره کل مبارزه با سرقت نیروی انتظامی اعلام می شود و در کمیسیون های مبارزه با سرقت که در سطح عالی برگزار می شود، مطالب مطرح شده و از مسوولان بانک ها خواسته می شود که در این کمیسیون ها شرکت کرده و در رفع نقایص خود بکوشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *