مطالبه سرقفلی

دعوای مطالبه حق سرقفلی

 

تعریف سرقفلی

 

سرقفلی عبارت است از وجه یا چیزی که داوطلب اجاره به صاحب ملک می دهد تا صاحب ملک، ملک خود را اجاره دهد این وجه چیزی جدا از اجاره بها است و پرداخت آن اختیاری است و منظور از اختیاری این است که ممکن است موجری بدون دریافت سرقفلی ملک خالی تجاری خود را به مستأجری اجاره دهد.

ادامه

مطالبه اجرت المثل ایام تصرفی

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در ملک مشاع

تعریف مال مشاع

 

مال ممکن است به طور ارادی و در نتیجه عقد اشتراکی شود یا ممکن است با فوت یک شخص ورثه وی جانشین او در تملک مال شوند که در اینجا مال به طور قهری به آن ها منتقل شده است که نحوه ی دخالت و تصرف هر یک از ورثه تابع قانون مدنی است. ( اجرت المثل ایام تصرف )

ادامه

فسخ و اقامه و ابطال قراردادهای اجاره

دعوای فسخ و اقاله و ابطال اجاره

 

فسخ قراردادهای اجاره

 

فسخ یکی از موارد انحلال عقد اجاره از سوی یکی از طرفین است که گاه به دلیل وجود اختیار فسخ و گاه به دلیل وجود عاملی جهت فسخ برای یکی از طرفین به وجود می آید.

ادامه

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

تنظیم سند رسمی اجاره

 

شرایط طرح دعوی

 

در مواردی پیش می آید که در عقد اجاره ی تنظیمی بین موجر و مستأجر طرفین ضمن اجاره نامه ی عادی توافق بر تنظیم اجاره نامه ی رسمی در موعد معین می کنند در این صورت هر کدام از طرفین که با طرف دیگر در این زمینه همکاری لازم را انجام ندهد دیگری حق دارد به دادگاه مراجعه کرده و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را طرح کند.

ادامه

الزام مالک به تعمیرات اساسی عین مستاجره

دعوای الزام مالک به تعمیرات اساسی عین مستاجره ( ماده ۴۸۶ قانون مدنی )

 

دعوای الزام مالک به تعمیرات اساسی عین مستاجره ( ماده ۴۸۶ قانون مدنی )Reviewed by Dadpoyan Hami on Aug 8Rating: 5.0دعوای الزام مالک به تعمیرات اساسی عین مستاجره ( ماده ۴۸۶ قانون مدنی )

گاهی پیش می آید که پس از انعقاد عقد اجاره و در طول زمان تعریف مستأجر بر عین مستأجره تعمیرات مهم و اساسی در عین ضروری می نماید. در این مواقع اگر پس از اطلاع موجر بر لزوم تعمیرات اعمالی از سوی ایشان صورت نگیرد مستاجر می تواند با مراجعه به دادگاه الزام ایشان را به انجام تعمیرات بخواهد.( ماده ۴۸۶ قانون مدنی )

ادامه

الزام به تحویل مورد اجاره

دعوای الزام به تحویل مورد اجاره

 

گاهی پیش می آید که دو یا چند نفر عقد اجاره را تنظیم می کنند و متعاقب آن یک طرف (موجر) در مقابل طرف دیگر (مستأجر) متعهد می شود که عین مستأجر را که حال یا مال منقول است یا مال غیرمنقول در موعد معین تسلیم طرف دیگر که قرار است اجاره بهای آن را پرداخت کند، بکند. و این شخص متعهد مال مستأجره از تحویل آن سر باز می زند.

ادامه

الزام به تجویز انتقال سرقفلی به غیر

 

شرایط طرح دعوی الزام به تجویز انتقال سرقفلی به غیر

 

برخلاف مقررات قانون مدنی که در آن اصل بر وجود حق انتقال منافع ملک تجاری مورد اجاره برای مستأجر است ماده ی ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر اینگونه مقرر کرده است که مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را به غیر انتقال دهد مگر اینکه موجر این حق را به او داده باشد. یعنی در قانون اخیر اصل بر عدم وجود انتقال سرقفلی به غیر است.

ادامه