فسخ نکاح

طلاق - حکیم صدرا

فسخ نکاح نیز همچون سایر پرونده های خانواده توسط وکیل متخصص خانواده انجام می شود

در عقد نكاح طرفين يا يكي از آنها نمي‌توانند حق فسخي براي خود در نظر بگيرند

به عبارت ديگر عقد نكاح از عقود لازم است اما موارد محدود و منحصري در اين زمينه وجود دارد.

برخلاف ساير قراردادها در عقد نكاح طرفين يا يكي از آنها نمي‌توانند حق فسخي براي خود در نظر بگيرند اين موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانوني است. فسخ نكاح نياز به رضايت طرفين ندارد و كسي كه حق فسخ دارد مي‌تواند يك طرفه آن را انجام دهد.

فسخ نکاح تفاوت هایی با طلاق دارد که عبارتند از:

 1. طلاق عمل حقوقي كه انجام آن منوط به تشريفات خاص است، مثل اجراي صيغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) ولي فسخ نكاح تنها به اراده صاحب حق انجام مي‌پذيرد.
 2. پيش از وقوع طلاق بايد از دادگاه حكم يا اذن گرفته شده ولي فسخ نكاح نياز به اين اقدام ندارد و رسيدگي دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تكليفي در باب اصلاح زوجين و ارجاع به داوري ندارد.
 3. طلاق مخصوص نكاح دائم است ولي موارد فسخ نكاح در دائم و منقطع يكسان است.
 4. طلاق عمل حقوقي يك جانبه (ايقاع) است كه به وسيله شوهر يا نماينده قانوني او (دادگاه) انجام مي شود در حالي كه فسخ ممكن است به وسيله شوهر يا زن واقع شود.
 5. در طلاق رجعي شوهر مي‌تواند در زمان عده به نكاح رجوع كند، اما در فسخ نكاح امكان رجوع وجود ندارد و تشكيل دوباره خانواده جز با نكاح جديد ممكن نيست.
 6. در صورتي كه مرد پيش از نزديكي زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهريه است ولي هرگاه عقد نكاح به جهتي قبل از نزديكي فسخ شود، زن حق مهريه ندارد، مگر در صورتي كه موجب فسخ، عنن باشد كه زن مستحق نصف مهريه است.
  خيار فسخ (اختيار برهم زدن نكاح) فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ داردبعد از اطلاع و به محض آن به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي‌شود، به شرط آنكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد.

خيار فسخ قابل اسقاط است. اقسام عیوب موجب حق فسخ

این عیوب به دو دسته تقسیم می شوند:

 1. عيوب مختص و عيوب مشترك
 2. عيوب مختص مرد در ماده ۱۱۲۲ قانون مدني برشمرده شده است و به موجب آن هرگاه مرد به دليل عارضه‌اي ناتوان از انجام عمل زناشويي باشد قانون به زن حق مي‌هد كه ازدواج را برهم بزند.

این عیوب عبارتند از:

 1. عنن:عنن به شرط آنكه بعد از گذشتن مدت يك سال از تاريخ رجوع زن به حاكم، رفع نشود؛
 2. خصاء:خصاء كه عارضه مربوط به اخته شدن مرد را گويند. عنن در صورتي زن را صاحب حق براي فسخ مي‌كند كه پيش از نكاح حادث شده و زن نيز به آن جاهل باشد و مانع از ايفاي وظيفه زناشويي شود؛
 3. مقطوع بودن آلت تناسلي.عيوب مختص زن طبق ماده ۱۱۲۳ قانون مدني عبارتند از:
  1. قرن
  2. جذام
  3. برص
  4. افضاء
  5. زمين‌گيري
  6. نابينايي از دو چشم.
   اين عيوب در صورتي براي مرد حق فسخ ايجاد مي‌كند كه هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون توجه به آنها با زن ازدواج كرده باشد.

حق فسخ به موجب عيوب زن براي جلوگيري از ضرر مرد است پس اگر به وسيله عمل جراحي يا به وسايل درماني اين عيوب از بين برود، حق فسخ نيز مبناي خود را از دست مي‌دهد و ساقط مي‌شود.

همچنين اگر در اثر پيشرفت علم پزشكي اين عيوب به صورت بيماري‌هاي درمان‌پذير درآيد ديگر عيب به حساب نمي‌آيد و مرد به استناد آنها حق فسخ ندارد.علاوه بر این ها تخلف از شرايط و اوصاف ضمن عقد نکاح نیز می تواند موجب فسخ شود. تدليس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص يا عيبی را که در يکی از زوجين است پنهان دارند يا او را دارای صفت و کمالی معرفی کنند که فاقد آن است.

چنانکه مرد خود را بر خلاف واقع دارای ثروت و جاه و مقام معرفی نمايد، و از اين راه طرف ديگر را وادار به قبول نکاح کند.در باب نکاح شرط صفت عبارت از شرط راجع به چگونگی زوج يا زوجه.بايد اضافه کرد که مقصود از شرط صفت در م ۱۱۲۸ ق م اين است که به زبان آورده باشند يعنی مقصود صريح است نه اعم از شرط صریح و ضمنی.

شرط صريح دو قسم است:

شرط ضمن عقد که صريحاً ذکر شده باشد.هر گونه بيان وصف زوج يا زوجه به هر عبارت عنوان شرط صفت را دارد.

در مورد تخلف از شرط صفت هر گاه دخول واقع شده باشد مانع استفاده از خيار تخلف از شرط نيست. و در صورت فسخ بايد مهر المسمی را بدهد. زيرا دخول موجب استقرار مهر المسمی می شود.استثناء: شرط بکارت وضع خاصی دارد: يعنی وصف بکارت از ميان ساير اوصاف زوجين وضعيت مخصوص دارد. به اين معنی که هر گاه بعد از عقد معلوم گردد که زوجه باکره نبوده است، زوجه می تواند ِيکی از دو عمل زير را انجام دهد:

نکاح را فسخ کند: در اين صورت اگر دخول نکرده باشد مهریه نمی دهد، با اينکه در طلاق قبل از دخول بايد نصف مهر داده شود.

« م ۱۰۹۲ ق م » اگر دخول شده تمام مهر را بدهد.نکاح را فسخ نکند لذا مهریه را فسخ کند در اينصورت بايد مهر المثل بدهد.

مراحل فسخ نکاح

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید. (برای دریافت وقت با شماره تلفن ۸۷۱۳۲ تماس حاصل فرمایید)
 2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک زیر را تکمیل و به همراه داشته باشید.
  1. اصل سند ازدواج یا رونوشت آن
  2. اصل شناسنامه
  3. کپی کارت ملی
 3. در این مرحله مدارک اعلامی را تحویل، وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
 4. در این مرحله وکیل مراحل قانونی مربوط به فسخ نکاح را پیگیری می کند.