نشست صمیمی اعضای هیئت مدیره موسسه حقوقی صدرا با هیئت مدیره محترم شرکت مارال صعنت

بنا به گزارش واصله از واحد روابط عمومی موسسه حقوقی صدرا ، در تاریخ ۶/۸/۹۶ نشست صمیمی میان اعضای محترم هیئت مدیره شرکت مارال صنعت و اعضای هیئت مدیره موسسه حقوقی صدرا در محل اداره موسسه برگزار گردید.
در این نشست اعضای هیئت مدیره شرکت مارال صنعت آقایان بهرام رستمی ورحیم رستمی با اعضای هیئت مدیره موسسه آقایان احسان فرجی وند و مسعود باقری به بحث و گفت و گو میان مسائل حقوقی شرکت مارال صنعت و موسسه حقوقی صدرا پرداختند.