منشور اخلاقی موسسه

 • ۱ـ رعایت حق، عدالت و انصاف در برخورد با پرونده‌های ارجاعی.
 • ۲ـ تعهد بر اجرای اصول صداقت، پشتکار، خلاقیت و تلاش مضاعف در قبال آن.
 • ۳ـ پاسخگوئی مناسب و به موقع به مراجعین محترم با رعایت شأن ارباب رجوع و رعایت احترام آنان.
 • ۴ـ پایبندی به اصول و مقررات قانون و شرع مقدس اسلام و تلاش در جهت آن.
 • ۵ـ حفظ اسرار حقوقی مراجعین و عدم‌افشای آن به افراد غیر.
 • ۶ـ رعایت نظم و انضباط در انجام امورات محوله.
 • ۷ـ رعایت اصل بی‌طرفی و خودداری از برخورد سلیقه‌ای با موضوع و رعایت احترام طرف‌های مقابل.
 • ۸ـ حفظ احترامات و رعایت شأن مقامات محترم رسیدگی‌کننده اعم از مقامات محترم قضائی و انتظامی.
 • ۹ـ تلاش در جهت اصلاح ذات‌البین و اندیشیدن به حل اختلافات موجود با رعایت مصلحت متقاضی.
 • ۱۰ـ استفاده از خرد جمعی در یافتن راه‌حل‌های قضائی و مشکلات مراجعین و خودداری از اعمال نظر فردی.
 • ۱۱ـ خودداری جدی از هرگونه توسل به رابطه و یا پرداخت وجوه غیر متعارف تحت هر عنوان و یا اعمال نفوذ و یا حتی طرح ادعای آن و حرکت در مسیر قانون و ضوابط آن.
 • ۱۲ـ پرهیز از هرگونه بزرگ‌نمائی مسئولیت‌ها و اختیارات.
 • ۱۳ـ انتقاد پذیری و رعایت اصل سعه‌صدر در پذیرش انتقادات و ترتیب اثردادن به آن.
 • ۱۴ـ حضور به موقع در محل کار و محاکم و قرارهائی که با متقاضی منعقد شده جهت اجرای بهینه وظایف و تعهدات محوله.
 • ۱۵ـ آراستگی ظاهری با حفظ شئونات اسلامی و در حد اخلاق حرفه‌ای و رعایت اصول متعارف.
 • ۱۶ـ شهامت و شجاعت در انجام امور محوله نشانه اقتدار است و همه کارکنان مؤسسه لازم است این اصول را رعایت کرده و در دستورکار جدی خود قرار دهند.
 • ۱۷ـ پرهیز از هرگونه تبانی به هر شکل با طرف‌های مقابل پرونده و یا افراد دیگر اصل دیگر لازمه خدمت گزاری است.
 • ۱۸ـ تلاش در جهت ارتقاء علم و تجهیز شدن به علوم جدیده در جهت ارتقاء کیفیت خدمات در دستور کار جدی مؤسسه است.
 • ۱۹ـ در نظر گرفتن وضعیت مالی مراجعین و پرهیز از هرگونه اجحاف با آنان در قراردادهای منعقده.
 • ۲۰ـ حفظ مدارک و پرونده‌های متقاضیان در محل امن و غیرقابل دسترس.
 • .