گواهی انحصاروراثت

بصورت خلاصه فرایند دریافت گواهی انحصاروراثت را شرح می دهیم.

چگونه و با طی چه فرایندی می توانیم گواهی انحصار وراثت از دادگاه بگیریم

بر اساس قانون مدنی، پس از فوت متوفی، موضوع توسط اداره ثبت احوال در رایانه ثبت گردیده و سپس شناسنامه آن فرد باطل و گواهی فوت صادر می شود.

گام اول: گروه وکلای یاسا برای اخذ گواهی فوت اقدامات قانونی را انجام می دهد.

گام دوم: گروه وکلای یاسا پس از تکمیل فرم مخصوص انحصار وراثت، اسامی افرادی که از متوفی ارث می برند را با مشخصات کامل و نسبت آنها با متوفی در آن فرم درج می کند و گواهی فوت متوفی را پیوست می نماید.
مدارک لازم در این مرحله:

  1. پر کردن گواهی انحصار وراثت
  2. گواهی فوت متوفی
  3. پیوست اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

گام سوم: وکیل همراه دو شاهد به دفتر اسناد رسمی مراجع می کند تا شهود با گواهی امضا، وراث را تایید نمایند.

گام چهارم: وکیل فهرست کل اموال و دارایی های منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی منطقه محل سکونت فرد فوت شده ارائه داده تا گواهی مالیات بر ارث را دریافت کند.

گام پنجم: طبق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی وکیل همراه با مدارک به دادگاه محل سکونت مراجعه کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را در دادخواستی نوشته و به قاضی ارائه می دهد.

گام ششم: قاضی پرونده پس از بررسی اسناد و مدارک، دستور چاپ یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کشور را با هزینه فرد متقاضی (موکل) صادر می کند تا در مدت یک ماه اگر فردی اعتراض و یا ادعایی درباره این پرونده و اموال فرد متوفی داشته باشد، به دادگاه مراجعه کند و حقی از کسی ضایع نشود.
قاضی پس از این مدت اگر کسی ادعایی نداشت، به استناد دلایل و مستندات پرونده با صدور گواهی انحصار وراثت، سهم الارث وراث را بر اساس نشبت آنها با متوفی صادر خواهد کرد.

تمامی مدارک لازم جهت گرفتن گواهی انحصار وراثت از قاضی دادگاه

  1. گواهی فوت متوفی
  2. فرم انحصار وراثت
  3. گواهی مالیات بر ارث
  4. شناسنامه و کارت ملی (کپی و اصل) متقاضیان دریافت ارث
  5. استشهادیه شهود که به تایید یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد.

مهم : اگر فردی پس از صدور گواهی انحصار وراثت به حکم دادگاه اعتراض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به ادعای آن فرد به دادگاه تجدید نظر ارجاع خواهد شد.