خرید و فروش مواد مخدر و روانگردان

خرید و فروش مواد مخدر و روانگردان

 

به طور کلی مجازات خرید و فروش مواد مخدر طبیعی با صنعتی تفاوت دارد و علت این امر هم خطرناک تر بودن مواد مخدر صنعتی نسبت به طبیعی است. همچین مجازات خرید و فروش مواد مخدر طبیعی نیز متفاوت است که به شرح ذیل است:

خرید مواد مخدر طبیعی

 

به موجب ماده ۵ هركس تریاك و دیگر مواد مذكور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ ماده به مجازاتهای زیر محكوم می‌شود:

 

تا پنجاه (۵۰) گرم، تا سه ميليون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال جريمه نقدي و تا پنجاه (۵۰) ضربه شلاق.

بيش از پنجاه (۵۰) گرم تا پانصد (۵۰۰) گرم، پنج (۵) تا پانزده ميليون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال جريمه نقدي و ده (۱۰) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق.

بيش از پانصد (۵۰۰) گرم تا پنج (۵) كيلوگرم، پانزده ميليون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت ميليون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جريمه نقدي و چهل (۴۰) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و دو(۲) تا پنج(۵) سال حبس.

بيش از پنج (۵) كيلوگرم يا بيست (۲۰) كيلوگرم، شصت(۶۰) تا دويست ميليون(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جريمه نقدي و پنجاه (۵۰) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و پنج (۵) تا ده (۱۰) سال حبس و در‌ صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم ، و ‌براي بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

بيش از بيست (۲۰) كيلوگرم تا يكصد(۱۰۰) كيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه‌ مي‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

بيش از يكصد (۱۰۰) كيلوگرم، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

 

تبصره ـ ‌مرتكبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل كرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود و ‌چنانچه یكی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محكوم می‌گردند.

فروش مواد مخدر طبیعی:

 

ماده ۴ ـ هر كس بنگ، چرس، گراس، تریاك، شیره، سوخته، تفاله تریاك و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی كه فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به كشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش كند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهای زیر محكوم می‌شود:

 

تا پنجاه (۵۰) گرم، تا چهار ميليون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ريال جريمه نقدي و تا پنجاه (۵۰) ضربه شلاق.

بيش از پنجاه (۵۰) گرم تا پانصد (۵۰۰) گرم، از چهارميليون (۴.۰۰۰.۰۰۰) تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جريمه نقدي و بيست (۲۰) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم ‌بداند تا سه (۳) سال حبس.

بيش از پانصد (۵۰۰) گرم تا پنج (۵) كيلوگرم، از پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا دويست ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جريمه نقدي و پنجاه (۵۰) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و سه (۳) تا پانزده (۱۵) سال‌حبس.

بيش از پنج (۵) كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

 

تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتكبین جرائم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتكب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، ‌بیست (۲۰) كیلو یا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می‌نماید. در اوزان بالای بیست (۲۰) كیلوگرم مرتكبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

خرید و فروش مواد مخدر صنعتی

 

به موجب ماده ی ۸ « هر كس هروئین، مرفین، كوكائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و كوكائین و یا لیزرژیك اسید دی اتیل آمید ( ال.اس.دی )، متیلن دی اكسی مت آمفتامین ( ام.دی.ام.آ. یا آكستاسی )، گاما هیدروكسی بوتیریك اسید ( جی.اچ.بی )، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی كه فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد كشور كند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد. »

 

تا پنج (۵۰) سانتي گرم، از پانصد هزار(۵۰۰.۰۰۰) ريال تا يك ميليون(۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال جريمه نقدي و بيست (۲۰) تا پنجاه (۵۰) ضربه شلاق.

بيش از پنج (۵) سانتي گرم تا يك (۵۰) گرم، از دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰) تا شش ميليون(۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال جريمه نقدي و سي(۳۰) تا هفتاد (۷۰) ضربه شلاق.

بيش از يك (۱) گرم تا چهار (۴) گرم، از هشت ميليون (۸.۰۰۰.۰۰۰) تا بيست ميليون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جريمه نقدي و دو(۲) تا پنج (۵) سال حبس و سي (۳۰) تا هفتاد (۷۰) ضربه شلاق.

بيش از چهار (۴) گرم تا پانزده (۱۵) گرم، از بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تا چهل ميليون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جريمه نقدي و پنج (۵) تا هشت (۸) سال حبس و سي (۳۰) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق.

بيش از پانزده (۱۵) گرم تا سي (۳۰) گرم، از چهل ميليون (۴.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت ميليون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جريمه نقدي و ده (۱۰) تا پانزده (۱۵) سال حبس و سي (۳۰) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق.

بيش از سي (۳۰) گرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

 

تبصره ۱ ـ هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتكب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌كه میزان مواد بیش از یكصد (۱۰۰) گرم نباشد با جمع شروط مذكور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل كشور با توجه به كیفیت و مسیر حمل، دادگاه ‌به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حكم خواهد داد.

 

‌تبصره ۲ ـ در كلیه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت یا شركتهای دولتی و شركتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذكور‌در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محكوم خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *